Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία είναι οικοδομή πάνω στην άμμο pen
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Κ.Καβάφης

Τετάρτη, Οκτώβριος 20, 2021
Text Size

  Οι αιτήσεις για μετάθεση εκπαιδευτικών υποβάλλονται, από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών (https://teachers.minedu.gov.gr) με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. της σχετικής εγκυκλίου
  Η παραπα?νω προθεσμι?α ει?ναι αποκλειστικη? και ισχυ?ει για ο?λες τις κατηγορι?ες μεταθε?σεων εκτο?ς απο? τις αμοιβαι?ες για τις οποι?ες η αι?τηση υποβα?λλεται με?σα σε 15 ημε?ρες απο? την ανακοι?νωση των μεταθε?σεων.


  Με?σα στην ι?δια προθεσμι?α υποβα?λουν δη?λωση για οριστικη? τοποθε?τηση και για βελτι?ωση, ο?σοι βρι?σκονται στη δια?θεση του ΠΥΣΠΕ απο? μετα?θεση, μετα?ταξη, απο?σπαση σε ελληνικα? σχολει?α του εξωτερικου? η? για οποιοδη?ποτε α?λλο λο?γο.
  Οι αιτήσεις γίνονται χωρι?ς να αναγρα?φουν προτιμη?σεις συγκεκριμε?νων σχολει?ων
  Η οριστικοποίηση της αίτησή τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf
  Με ευθυ?νη των Διευθυ?νσεων, α?παντες οι εκπαιδευτικοι? που δεν ει?ναι τοποθετημε?νοι σε συγκεκριμε?νη σχολικη? μονα?δα υποχρεου?νται να υποβα?λουν αι?τηση τοποθε?τησης. Αι?τηση υποβα?λλουν και οι εκπαιδευτικοι? που δεν ε?χουν συμπληρω?σει πλη?ρες ε?τος στην περιοχη? οργανικη?ς τους θε?σης, ως εκ του?του υποβα?λλουν αι?τηση και οι νεοδιο?ριστοι εκπαιδευτικοι? σχολικου? ε?τους 2016-2017 (με αναδρομικο? η? μη διορισμο?).

  Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, τα οποία αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών, εφόσον υποβλήθηκαν κατά την επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου, σύμφωνα με την αριθμ. 213318/E1/13-12-2016 εγκύκλιο. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχουν μεταβληθεί στοιχεία που αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, υποχρεούται ο εκπαιδευτικός να αποστείλει ψηφιοποιημένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Δ/νση της οργανικής του θέσης.
Στις περιπτώσεις (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, Λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) για τις οποίες απαιτείται αποστολή των δικαιολογητικών, αυτά πρέπει να αποστέλλονται, αφού ψηφιοποιηθούν (σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

  Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 01-03-2017.

  Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης ανά υπηρεσία που απευθύνονται
π.χ. Για το Τμήμα Γ? του ΥΠΠΕΘ: Γνωμάτευση Β/θμιας υγειονομικής Επιτροπής
Για τη Δ/νση Δ.Ε. Αρκαδίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχει την ακόλουθη μορφή:
Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567

  Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχει την ακόλουθη μορφή:
Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Και εγκύκλιο με διευκρινήσεις

 

 

Κατηγορία: Μας ενδιαφέρουν

Η ώρα είναι

Σύνδεση

Συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας

Η εγγραφές επιτρέπονται μόνο σε γονείς/κηδεμόνες και στο προσωπικό του Σχολείου.

Μετρητής επισκεπτών
Χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες